23 April 2019 ~ 0 Comments

Salamat po Panginoon, sa inyong gabay at proteksyon

Salamat po Panginoon, sa inyong gabay at proteksyon
Salamat po Panginoon, sa inyong gabay at proteksyon, naitawid namin ng maayos ang nakaraang araw. Binabalik po namin ang pinakamataas na papuri sa inyo. Sa ngalan ni Hesus na aming tagapagligtas. Amen

Leave a Reply